Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Wedstrijden

20-01 Vollido HS 2 -

21-01 - Vollido DS 1

22-01 Voltena DS 4 -

23-01 Volley Tilburg MC 3 -

23-01 Volley Tilburg MB 3 -

23-01 VIA JC 1 -

23-01 VC 't Aogje MB 1 -

23-01 Kraftwell Symmachia Roosendaal MC 1 -

23-01 Minerva MA 1 -

23-01 Next Volley Dordrecht MC 1 -

23-01 Sliedrecht Sport JB 1 -

23-01 Ardito DS 1 -

23-01 - Sterre-Voorwaarts JA 1

23-01 - Groene Ster HS 1

23-01 - VCN DS 4

23-01 Hajraa HS 1 -

23-01 Volley Tilburg HS 7 -

#deburgst

Er zijn geen tweets over #deburgst gevonden.

Gedragsregels

 1. Gedragsregels leden
 2. Gedragsregels trainers
 3. Gedragsregels ouders/supporters
 4. Gedragsregels seksuele intimidatie

1. Gedragsregels leden
Omgangsregels zijn formele of informele afspraken die binnen onze vereniging als huisregels gelden. Deze omgangsregels zijn algemeen geldend. Dit betekent dat ze voor iedereen in de organisatie gelden: voor bestuursleden én kinderen/jongeren, vrijwilligers en ouders. Wij vinden dat iedereen moet weten wat de normen zijn en wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Vanuit onze vereniging hechten wij zeer veel waarde aan omgangsregels. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De volgende omgangsregels zijn van toepassing:

 • accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging;
 • houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • val de ander niet lastig;
 • berokken de ander geen schade;
 • maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie;
 • scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • negeer de ander niet
 • doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 • vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig de ander niet;
 • kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 • stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • als iemand je hindert of lastig valt dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je een ander om hulp;
 • help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aanhoudt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Wij vragen dan ook van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Uiteraard wil dat natuurlijk niet zeggen dat als er iets niet genoemd wordt in de omgangsregels, dat dit dan automatisch toelaatbaar is. Gedragsregels specifiek voor voor trainingen en wedstrijden:

 

 • Het dragen van sieraden (incl. oorbellen) is verboden. De kans op verwondingen is te groot.
 • Opbouw en afbraak van de velden en opruimen van de ballen gebeurt door iedereen.
 • Neem lichamelijke klachten/blessures serieus, je kunt zelf het beste aanvoelen wat gaat en niet, meldt dit voor de trainingsaanvang.
 • Accepteer opmerkingen c.q. aanwijzingen van anderen, ga ervan uit dat dit positief bedoeld is.
 • Houd de zaal en kleedkamers netjes. Ga zuinig om met ballen en andere materialen (een volleybal is geen voetbal).
 • Je bent eerlijk: uit = uit en aangeraakt = aangeraakt.
 • Als je wat minder lekker in je vel zit, bespreek dat met je train(st)er, zodat hij/zij hier rekening mee kan houden.
 • Bespreek wensen, ideeën, klachtjes met je train(st)er / coach voor of na een training of maak een afspraak (in ieder geval niet tijdens een training). Wees niet bang om kritiek te geven: alleen dan kan er iets veranderen.
 • Je bent verplicht de voorgeschreven kleding tijdens de wedstrijden en oefenwedstrijden te dragen.
 • Blijf positief en moedig als reservespeelster je teamgenoten in het veld aan, dit stimuleert en vergroot de teamsfeer. En ook dat is meespelen in het team!
 • Ga niet in discussie met de scheidsrechter.
 • Uitleg over wissels en andere beslissingen kunnen altijd aan de trainster/coach gevraagd worden. Maar doe dat wel op slimme momenten, dus zeker niet tijdens de wedstrijden.
 • Ook alle andere mogelijke en onmogelijke problemen kunnen met de trainster/coach besproken worden. 

2. Gedragsregels trainers/coaches
Onze trainers/coaches zorgen samen voor een veilig sportklimaat. Onze trainers:

 • Zijn enthousiast en dat stralen ze ook uit
 • Bereiden zich goed voor omdat ze kwaliteit willen leveren
 • Kijken en luisteren goed
 • Komen hun afspraken na
 • Helpen elkaar
 • Weten hoe het hoort en spreken leden, ouders en andere kaderleden erop aan wanneer die zich niet aan de regels houden
 • Voelen zich verantwoordelijk voor wat er binnen de vereniging gebeurt en denken mee hoe het beter kan binnen De Burgst
 • Praten nooit negatief over leden, over elkaar of over andere kaderleden

Daarnaast gelden er nog een aantal gedragsregels die, anders dan omgangsregels, afdwingbaar zijn. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport: 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 (Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)


3. Gedragsregels ouders/supporters
Bij De Burgst Breda willen we voor iedereen plezierig volleyballen beschikbaar maken. Het creëren van een omgeving waarin onze jeugdleden kunnen opbloeien is hier een belangrijk onderdeel van. Veiligheid, geborgenheid en goede omgangsvormen liggen hieraan ten grondslag. Om ervoor te zorgen dat wedstrijden, toernooien en trainingen voor onze jeugdleden plezierig en leerzaam verlopen, hebben we ook voor ouders/supporters een aantal regels opgesteld.

 • Geef het goede voorbeeld. Kinderen kopiëren je gedrag.
 • Moedig spelers op een positieve manier aan. Niet alleen je eigen kind, maar ook zijn teamgenoten.
 • Met een positieve benadering bereiken we veel meer dan met negatieve opmerkingen en gemopper. Zit je ergens mee, spreek dat dan op een normale manier naar de desbetreffende persoon uit.
 • Toon belangstelling: kom bij wedstrijden kijken en moedig alle spelers aan.
 • Geef geen technische en/of tactische aanwijzingen, laad dit over aan de trainer en/of coach.
 • Kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie, meld je bij een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Leg je neer bij de beslissingen van de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek/ouders/coaches heeft geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in de vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. Voor de sporters en begeleiders is het enorm vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren een slecht voorbeeld.
 • Geef het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om en het veld (b.v. scheidsrechter en tegenstander)
 • Bepaalde gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op het gedrag van uw kind. Als een kind wat minder lekker in z’n vel zit (lichamelijk of geestelijk) meld dit zo nodig aan de begeleiders.
 • Zorg dat uw kinderen met goede spullen naar een training / wedstrijd gaan.
 • Zorg ervoor dat de kinderen voldoende te drinken meekrijgen naar de training en voor toernooien / wedstrijden eventueel ook wat te eten. Geef geen snoep, repen enzovoorts mee naar de training.
 • Zijn er dingen waarvan je vindt dat ze niet kunnen, praat hierover met de betrokkenen. Maak eventueel een afspraak met de train(st)er /coach om hierover te praten. Tijdens of direct na training of wedstrijd zijn trainers of coaches vaak met andere zaken bezig.
 • Loop niet met je kind de kleedkamer binnen van het andere geslacht. Vooral meisjes vinden het niet prettig als er een man aanwezig is tijdens het omkleden.
 • Wij tolereren geen discriminerende opmerkingen. Van niemand.
 • Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed bedoeld.
 • Besef dat ouders/verzorgers vaak niet weten wat er op een training gebeurt en besproken wordt. Oordeel niet te snel. Ga uit van het positieve. We willen het beste voor de spelers.
 • Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Het is gemakkelijk om kritiek te hebben, maar laten we dan afspreken dat we er met elkaar iets aan doen.

Onthoud verder dat voor de jeugd geldt:

 • Plezier en leren belangrijk is
 • Het uitgangspunt van de training en de wedstrijd is om de kinderen beter te maken. Er is geen goed of fout.
 • Plezier in het spel staat voorop.
 • Winnen is leuk, maar leren is belangrijker

4. Gedragsregels Seksuele intimidatie
De Burgst Breda neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Wil je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de (gedrags)regels, waarden en normen in de sport? Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Vertrouwenspersonen De Burgst Breda
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De vertrouwenspersoon kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. De vertrouwenspersonen van De Burgst Breda zijn Peter Hoogesteger (076-5416262) en Nicôle Bootsma (06-10390857).